You are hereAktuality

Aktuality


11. celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch, sa koná 9.6.2016 v Bratislave

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV a Prohuman organizujú 11. celoslovenskú konferenciu pod názvom Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch. Ďalšie informácie o konferencii budeme priebežne aktualizovať na tomto mieste.

Cieľom 11. konferencie je poskytnúť prehľad o stave psychológie zdravia v najrôznejších oblastiach výskumu, aplikácie a teórie disciplíny na Slovensku v Českej republike a vo svete.
Radi privítame študentov a doktorandov, ktorí v samostatnej sekcii môžu prezentovať výsledky svojich prác.
Chceme dať priestor na panelovú diskusiu k stavu psychologických vied vo vzťahu k dynamickým zmenám ktorými prechádza naša spoločnosť a zdravotníctvo.

Tematické okruhy:
- záťaž a stres,
- stres a zdravie,
- zvládanie,
- psychosociálne determinanty zdravia
- kvalita života,
- osobná pohoda a zdravie,
- pozitívna psychológia a zdravie,
- pohyb a zdravie,
- prevencia a ochrana zdravia,
- podpora zdravia,
- varia.

Program konferencie

09:3o h registrácia účastníkov

10:oo h Zahájenie konferencie

Príhovory hostí

Selko D.: 11. konferencia psychológie zdravia: Ako sme pokročili za uplynulých 10 rokov?

Ritomská M., Urban O., Bratislava: Prečo je ohrozené zdravie po r.1989?

Kordačová J., Bratislava: Nový pohľad na možnosti emočného zdravia

Hromníková Ľ., Košice: Dôraz na formovanie konceptu Boha ako prevencia k telesnému a duševnému zdraviu

Ďurka R., Holdoš J., Ružomberok: Predikcia závislosti od internetu prostredníctvom troch osobnostných charakteristík týkajúcich sa humoru a zosmiešnenia

Holdoš J., Ďurka R. Ružomberok: Závislosť od internetu ako epidémia 21.storočia

Bálint, G., Selko D., Bratislava: Zdravotníci pomáhajú pacientom pri odvykaní fajčeniu - Slovensko 2015-2016 .

Brandoburová P., Bratislava: Podpora opatrovateľa človeka s demenciou

Striešová V., Dolinská V., Banská Bystrica: Psychológia zdravia v školskej praxi

Ternényová L., Vernarcová J., Bratislava: Kvalita života u žiakov/žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Rozvadská A., Bratislava: Terapeutické komunity a resocializačné strediská ich význam v prevencii závislostí

Tomková J., Bratislava: Šikanovanie – prevencia a intervencia bez viny a hanby

Harinek Ľ., Bratislava: vyliečený onkologický pacient – výzva pre pomáhajúce profesie

Sciranka J., Bratislava: Vplyv vybraných osobnostných a motivačných vlastností a emočných stavov na športový výkon v zápasení - projekt

Malček J., Bratislava: Arteterapia duševného zdravia pri schizofrénii

23. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, se bude konat ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 20. - 22.5.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doktorandi a studenti,
letošní, 23. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude opět konat ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 20. - 22. května 2016 v hotelu Reoneo.

I letos zařadíme do odborného programu konference studentskou sekci. Zveme proto kromě kolegyň a kolegů z ČR, SR, Polska a Velké Británie také doktorandy a studenty, kteří mohou na konferenci PZ prezentovat výsledky svých závěrečných vysokoškolských prací zaměřených na problematiku psychologie zdraví, výchovy ke zdraví i pozitivní psychologie.

Odkazy

Prohuman
Odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
_________________________

ProSurvey je nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a výskumov.
Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Objednať si túto službu môžete: TU.
_________________________

Odborné diskusie
Navštívte nové diskusné fórum a zapojte sa bezplatne do odborných diskusií v psychológii. Ponúka aj možnosť uzavretých diskusných skupín.
_________________________

Knihy.Prohuman.Sk
Internetový obchod s odbornou literatúrou pre psychológiu, pedagogiku a sociálnu prácu.
_________________________

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny.
_________________________

Máte záujem o reklamu na tomto mieste? Kontaktujte nás e-mailom alebo na telefónnom čísle +421 904 977 933